Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Variert meny på Røldalsmarknaden 2018
5.
 Ny aggressiv blautråtebakterie funne i Noreg
6.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
7.
 MS Lindenes på farten
8.
 Ein attraktiv innfallsport til Folgefonnhalvøya
9.
 "Sommarfugl" - livsfilosofi og musikk som går til hjarta
10.
 St. Olav til Ottar Grepstad
11.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
12.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
13.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
14.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
15.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
16.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
17.
 Klar for litt 60 - og 70 - talsmusikk?
18.
 Open for det meste av aktivitet
19.
 Den gode sommarkjensla er på plass
20.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland

Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
- Publisert 29. mai 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Furuskog.JPG
Clik on image for large version
Furuskog. Bilete: Tone Mannsåker

Utsleppa frå permanent avskoging i Noreg er på om lag to millionar tonn, eller om lag 3,7 prosent av Norgeg sitt totale CO2 utslepp, i året. Det kjem fram i ein ny rapport utarbeidd på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet

Utgreiinga er eit oppdrag frå Klima- og miljødepartementet (KLD) der Miljødirektoratet er bede om å kartlegga omfang og årsaker til avskoging i Noreg, og identifisera eigna tiltak og verkemiddel for å redusera avskoginga.

Kartlegginga av omfanget og årsakene er gjort av Norsk institutt for bioøkonomi på oppdrag fra Miljødirektoratet.

–Utgreiinga er ein første gjennomgang av mogelege tiltak og virkemiddel, og er ikkje ei anbefaling av kva som bør gjerast for å redusera klimagassutsleppa frå avskoging, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avskoging vert definert som menneskeskapt permanent omdisponering av skogareal til anna bruk, til dømes til vegar, bustadmråde eller jordbruk. Det er først og fremst produktiv skog med stort CO2 lager som vert avskoga.

Stort samla areal og betydelege klimagassutslepp

Ein stor del av avskoginga skjer ved at eksisterende infrastruktur som til dømes vegar og bustadområde vert bygde ut. Kvar for seg er det små areal, i snitt under 10 dekar, men til saman utgjer dette eit stort areal.

Det vert avskoga om lag 58 kvadratkilometer i Noreg i gjennomsnitt kvart år. Det er nesten like stort areal som Moss kommune.

–Mange bekkar små gjer stor Å, og det gjer at avskoging er ei relativt stor kjelde til klimagassutslepp i Noreg, seier Ellen Hambro.

Ifylgje berekningane i Noregs klimagassrekneskap for skog og arealbruk, fører avskoging til eit klimagassutslepp i Noreg på i overkant av to millionar tonn CO2-ekvivalentar i året. Klimagassutsleppa frå avskoging varierer med eigenskapane til arealet og storleiken på inngrepet og i kor stor grad endringane er reversible.

Utslippa er størst dersom høgproduktive skogareal vert omdisponerte eller dersom all skog og jord vert fjerna til dømes ved bygging av bustader. Omlegging til beite medfører vanlegvis mindre utslepp av klimagassar fordi noko vegetasjon vert ståande og fordi jorda vert lite påvirka.

For naturmangfaldet, er konsekvensane av avskoging avhengig av om området har spesiell naturverdi eller bryt opp og svekkar eit økosystem.

Statlege føringar, aukt kunnskap og informasjon

Offentlege myndigheiter avgjer kva for og kor store areal som kan omdisponerast til utbyggingsføremål og kva som skal takast vare på som ubebygde areal, gjennom sin arealplanlegging.

Aukt informasjon til grunneigarar, sakshandsamarar og beslutningstakarar om årsaker til og konsekvensar av avskoging, kan bidra til aukt bevisstgjering og kunnskap. Det vil vera eit viktig verkemiddel for å redusera avskoging. I dag er det er ikkje sterke nasjonale føringar for korleis kommunane bør ta omsyn til avskoging i arealplanane.

I utgreiinga omtaler Miljødirektoratet relevante tiltak og verkemiddel som kan bidra til at hensynet til avskoging vert innarbeidd i desse prosessane.

–Det er stort press på areal og mange omsyn å ta i arealplanlegginga. Statlege føringar og informasjon kan vera tiltak som sikrar at utbygging ikkje går på kostnad av skogen eller i alle fall skjer så skånsomt som mogeleg, seier Ellen Hambro.

Nyttig verktøy

Nylig publiserte Miljødirektoratet ny statistikk over klimagassutslipp i kommunane. Statistikken skal vidareutviklast. Ein modell for å berekna klimagassutslipp for skog, areal og arealbruksendringar skal etter planen vera på plass ved neste oppdatering.

Dette kan verta eit nyttig verktøy for kommunane når dei skal prioritera mellom ulike typar areal i si arealplanlegging.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Kvinnelige VM-kommentatorer skaper debatt i England
Som første kvinnelige ekspertkommentator har det vært sterke meninger rundt Lise Klaveness. Også i utlandet skaper dette debatt, nå får både John Terry og Patrice Evra kritikk for sin oppførsel mot kvinnelige eksperter og kommentatorer.
2.
 Raser mot Erna Solberg: Mener hun har kjent til gjengproblemene
Tirsdag erkjente statsminister Erna Solberg at regjeringen kan bli bedre på å ta Oslo-gjengenes bakmenn. Ap og SV reagerer kraftig.
3.
 20 år med VG-lista-konserter – her er høydepunktene
I 2003 ble det publikumsrekord på Rådhusplassen da Kurt Nilsen sang vinnerlåten fra den første sesongen av «Idol». I år finner den 20. konserten på Rådhusplassen sted.
4.
 Frykter nedbemanninger etter REMA 1000-endringer
Etter nyttår vil Rema 1000 slutte å bruke varefremmere fra tredjepartsleverandører. Dette vil trolig føre til stor nedbemanning i merchandising-bransjen.
5.
 Høie svarer om luftambulanse-krisen: Innrømmer at anskaffelsene kunne vært gjort annerledes
Helse- og omsorgsminister Bent Høie innrømmer i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen at anskaffelsen i luftambulanse-saken kunne vært gjort annerledes.
6.
 Megan Fox er i Norge
Hollywood-stjernen Megan Fox (32) er i Norge for å spille inn en TV-dokumentar.
7.
 Suárez sikret avansement for tamt Uruguay
(Uruguay-Saudi – Arabia 1–0) Luis Suárez (31) utnyttet en keepertabbe og Uruguay er klare for åttedelsfinale. Samtidig som Saudi-Arabia og Egypt er slått ut.
8.
 Nei, jente (16) kan ikke «skylde seg selv» når bilder av henne spres på nett
Unge mennesker har en seksualitet, og det skal de få lov til å ha. Men de skal få ha den i fred, og de skal selv få bestemme over bildene de har og tar av seg selv.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse